fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup služeb, online kurzů, a zboží z eshopu (dále též i jen jako „digitální obsah“, „služby“ nebo zboží“) přes webové rozhraní  provozované na adrese www.vztahosfera.cz Ing. Martinem Černým, nar. 7.4.1978, bytem K Bucharce 489, Liberec 19, IČ 09617051 a Mgr. Janou Černou Tomanovou, Ph.D., nar. 27.5.1981, bytem Houskova 1411, Roudnice nad Labem (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup online kurzu, služby nebo zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek  souvisí.

​3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než online kurz, službu nebo zboží koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním digitálního obsahu, služby nebo zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednanou službu, digitální obsah nebo zboží a vy jako Kupující za ně zaplatit dohodnutou cenu).

​4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena online produktů (digitálního obsahu), služeb nebo zboží a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je Ing. Martin Černý

se sídlem/místem podnikání: K Bucharce 489, 460 07, Liberec 19, IČ 09617051

Doručovací, korespondenční adresa: K Bucharce 489, 460 07, Liberec 19

Kontaktní telefon: 604656976

Adresa pro doručování elektronické pošty: [email protected]

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní  uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí online produkt (digitální obsah), službu (poskytovanou individuálně) nebo zboží. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

​6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

​1. Kupující objednává digitální obsah (online produkt), službu nebo zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

​2. POPIS ONLINE PROKUKTU (DIGITÁLNÍHO OBSAHU), SLUŽEB A ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného online produktu (digitálního obsahu), služby nebo zboží včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i popis případných bonusů, které mohou poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZU NEBO ZBOŽÍ. Pro objednání online kurzu, služby nebo zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář (KOŠÍK), kde jako Kupující vyplníte své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, a zvolíte způsob úhrady.

​Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

​O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat pro ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

​4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena online produktu (digitálního obsahu), služby nebo zboží a platba

1. CENA KURZU NEBO ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena online produktu, služby nebo zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru online produktu nebo služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou. V případě zboží je ke kupní ceně přičítána cena za poštovné (pokud není uvedeno jinak).

​2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u online produktu (digitálního obsahu), služby nebo zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři v pokladně). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu online kurz, službu nebo zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám online kurz, službu nebo zboží až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává online kurz, služba nebo zboží v mém vlastnictví.

​4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

​- bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a online kurz nebo zboží co nejdříve dodán.

– bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

– online bankovním převodem (platba se provede ihned).

​Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti COMGATE PAYMENTS a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online 
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti COMGATE PAYMENTS a.s.

​Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

​5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

​V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

​O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

​Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

​Online kurz, službu nebo zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

​Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

V.

Dodací podmínky

​1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU. Přístup do online kurzu vám bude povolen po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se do online kurzu zaregistrujete.

​2. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a poštovného na vámi sdělenou doručovací adresu.

​3. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude zaslání odkazu k registraci do online kurzu dodáno obratem po provedení platby. Přístup do kurzu bude povolen do 24 hodin od registrace do kurzu. V případě zboží nebo služby je dodací lhůta 7 pracovních dnů. 

​4. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (online produkt nebo služba) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě dodání zboží si účtujeme poštovné a balné (ceny za poštovné a balné jsou uvedené vždy u každého zboží), a to pokud není uvedeno jinak (doprava zdarma).

​5. Po dodání online produktu (digitálního obsahu), služby nebo zboží si prosíme co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosíme, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

​6. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online kurzem (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

​1. Digitální obsah (online kurz) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah otevřete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro online kurz je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Nezodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

​2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. V případě zakoupení produktu ve formě digitálního obsahu (s odkazem ke stažení nebo zaslaného přílohou e-mailu), nevzniká právo na dodání produktu na jiném, fyzickém nosiči (nebo v tištěné formě). Doručení digitálního obsahu na email zadaný Kupujícím zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle ustanovení § 1837 písmeno h) Občanského zákoníku. Online kurz stejně jako všechny další vzdělávací materiály, které v rámci našich služeb nabízíme, slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Nezodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech (kartách, pracovních listech, kurzech, e-boocích, článcích, videolekcích, konzultacích a dalších vzdělávacích materiálech a službách.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. ONLINE KURZ: Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, pokud zakoupený online kurz nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě nás prosíme informujte telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti, přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi online kurzu nebo sdělte datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký online kurz jste zakoupili.  Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 14denní lhůta platí i pro zboží či službu, které nebyly využity a poškozeny. V opačném případě takové zboží anebo  služba není předmětem reklamace, a úhrada zůstane Prodávajícímu v celkové výši.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na [email protected] nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

​3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

​4. Je-li Vám společně s online kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. DIGITÁLNÍ OBSAH: Na dodání digitální obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího (Spotřebitele) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel (Prodávající) před uzavřením sdělil Kupujícímu /spotřebiteli), že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku. Sdělení o této skutečnosti probíhá formou VOP, jejichž přijetí Kupující před potvrzením své objednávky potvrzuje. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebylo dodáno plnění v podobě aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení.​

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

​2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

​3. Jako Prodávající vám zaručuji, že online produkt (digitální obsah) anebo zboží při převzetí nemají vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že online produkt nebo zboží byly vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

​4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu online kurzu, služby nebo zboží za nový, anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového online kurzu, služby nebo zboží bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový online kurz, službu nebo zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

​5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že online kurz, služba nebo zboží mají vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním online kurzu, nebo nesprávným uchováváním či zacházením se zbožím (kartami, pracovními listy apod.).  

​6. Pokud vám nebyly online produkt (digitální obsah), služba nebo zboží dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam, a zkontrolujte si místní poštu. Pokud ani tam odkaz ke stažení produktu (digitálního obsahu) nebo odkaz pro vstup do online kurzu nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

​7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu  nebo zaslat písemně na naši adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

​1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosíme na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese uvedené v úvodu VOP.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

​3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

​4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

​2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE

​3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

​4. Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2019